Matematické zaujímavosti
http://matika.ide.sk
Posledná aktualizácia: 12.5.2013
24.6.2024, Pondelok
Zaujímavosti
  Jedným ťahom
Kocka SOMA
Logigrafika
Matematické krížovky
Osemsmerovky
Platónske telesá
Pozeraj a počítaj
Rovnaké časti
SET game
Tangram
Ypsilon
Zápalkové hlavolamy
 
Na stiahnutie
  Výukové programy
 
Iné
  Odkazy (linky)
Kontakt
 
Matematické krížovky

1. Základné počtové operácie

Doplň do krížovky smerom zhora nadol chýbajúce slová vo vetách:

 1. Čísla, ktoré násobím, sa volajú ...
 2. Čísla, ktoré môžem sčítať, sa volajú ...
 3. Keď čísla vynásobím, dostanem ...
 4. Číslo, ktorým delím, sa volá ...
 5. Keď čísla odčítam, dostanem ...
 6. Číslo, ktoré delím, sa volá ...
 7. Keď čísla sčítam, dostanem ...
 8. Číslo, ktoré pri násobení výsledok nezmení, je ...
 9. Číslo, ktoré môžem pripočítať a výsledok sa nezmení, je ...2. Deliteľnosť čísel

Doplň smerom zhora nadol do krížovky chýbajúce slová vo vetách:

 1. Delenec, deliteľ, ...
 2. Ak je číslo deliteľné číslom 9, tak je ... čísla 9.
 3. Deliteľnosť číslom 3 sa určuje pomocou ciferného ...
 4. 140 nie je prvočíslo, je to ... zložené.
 5. Číslo 5 je ... čísla 155.
 6. Čísla 110, 1100, 1010 sú deliteľné číslom ...
 7. Každé párne číslo je deliteľné číslom ...
 8. Pri riešení úloh na deliteľnosť čísel používame ... čísel.
 9. Čísla 3, 11, 31, 79 sú ...3. Zlomky

Do krížovky (smerom zhora nadol) vpíš slová, ktoré môžeš doplniť do viet:

 1. Medzi čitateľom a menovateľom zlomku je ...
 2. Číslo nad zlomkovou čiarou sa volá ...
 3. Zlomok krátime ... deliteľom.
 4. Zlomok sa dá ... číslom rôznym od nuly.
 5. Pri delení celku na dve časti získame ...
 6. Číslo pod zlomkovou čiarou sa volá ...
 7. Poznáme pravý a nepravý ...
 8. Ak sú čitateľ i menovateľ súdeliteľné čísla, tak ich môžeme ...
 9. Pri delení celku na tri časti získam ...4. Mocniny a odmocniny

Do krížovky doplň smerom zhora nadol chýbajúce slová alebo výrazy:

 1. Umocnenie a odmocnenie sú počtové výrazy ...
 2. y1 = ...
 3. V mocninách x2, y3, z4 sa čísla 2, 3, 4 volajú ...
 4. V mocninách x2, y3, z4 sú premenné x, z, z ...
 5. a0 . a1 = ...
 6. Súčin rovnakých činiteľov je ...
 7. Znak Ö je znakom ... odmocniny.
 8. (-1)8 = 15 = ...
 9. Vypočítať mocninu čísla znamená ... tieto čísla.5. Lineárne rovnice

Do krížovky doplň chýbajúce slová alebo výrazy (smerom zhora nadol):

 1. ... je rovnosť dvoch výrazov.
 2. Od oboch strán rovnice možno odpočítať ...
 3. Obe strany rovnice možno ... číslom rôznym od nuly.
 4. Zápis 1,4 = 7/5 vyjadruje ... dvoch čísel.
 5. V 2. a 3. stĺpci sú zapísané ekvivalentné ... rovníc.
 6. Pri riešení rovnice   x/2 - x/3 = 1 - x   určíme najprv spoločný ...
 7. Ekvivalentné úpravy nemenia ... rovnice.
 8. Záporné číslo má znamienko ...
 9. ( 1 . 1 . 1 ) : ( 1 . 1 ) = ...6. Lineárne nerovnice

Doplň do krížovky smerom zhora nadol chýbajúce slová alebo výrazy:

 1. Zápisy   x Ł 2,   3x - 1 < 5 - x   sú ...
 2. Písmená x, y, z používané vo výrazoch voláme ...
 3. Čísla, ktoré používame pri tvorbe výrazov, voláme ...
 4. Pri riešení rovníc a nerovníc dostaneme ...
 5. Zápisy   1 Ł 2,   -4 > -8   sú ...
 6. Keď riešime nerovnice v R, riešením môže byť ...
 7. Pri riešení rovníc a nerovníc používame ... úpravy.
 8. Ak nerovnice ... záporným číslom, mení sa znamienko nerovnosti na opačné.7. Celistvé výrazy

Doplň smerom zhora nadol do krížovky chýbajúce slová:

 1. x - 14   je ...
 2. Písmeno x je vo výraze   x - 14   ...
 3. 14   je ...
 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   sú ...
 5. x - 14,   3x,   x2 - 2x + 1   sú ...
 6. x, y, z   voláme ...
 7. x + 14   je ...
 8. (21x + 14) : 7   je ...
 9. (x + y) . (x - y)   je ...8. Percentá

Doplň do krížovky smerom zhora nadol chýbajúce slová alebo výrazy:

 1. Percento je ... celku.
 2. V zápise 200 % číslo 200 vyjadruje ... percent.
 3. Základ je ... percent.
 4. Koľko percent vyjadrujeme číslom 0,05 ?
 5. Pri výpočte 1 % celok ... počtom percent.
 6. Aká časť celku je 25 % ?
 7. Jedna stotina základu je jedno ...
 8. Číslo 0,10 môže vyjadrovať ... percent.
 9. 50 % je ... celku.
 10. Percentá sú ...9. Štvoruholníky

Doplň do krížovky smerom zhora nadol slová chýbajúce vo vetách:

 1. Výšky vo štvoruholníkoch sú ...
 2. Niektoré trojuholníky a všetky lichobežníky majú ...
 3. Všetky strany rovnako dlhé má ...
 4. Každému štvoruholníku možno určiť obvod a ...
 5. Podobá sa na obdĺžník ...
 6. Štyri strany, štyri vrcholy a štyri uhly má ...
 7. Každý štvoruholník má štyri ...
 8. Dve základne má ...
 9. Úsečky spájajúce protiľahlé vrcholy vo štvoruholníkoch sú ...
 10. Nie je to štvorec, ale všetky uhly má pravé ...
 11. Súčet veľkosti uhlov vo štvoruholníku je dvakrát ... ako v trojuholníku.
 12. Trojuholník má jednu a všetky lichobežníky majú dve ...10. Kruh, kružnica, valec

Doplň do krížovky smerom zhora nadol slová chýbajúce vo vetách:

 1. Teleso s podstavami v tvare kruhu je ...
 2. Dvojnásobok polomeru voláme ...
 3. Kruh aj kružnica majú ...
 4. Priamka, ktorá má s kružnicou jeden spoločný bod sa nazýva ...
 5. Vzdialenosť dvoch podstáv každého telesa sa volá ...
 6. Plášť valca je ...
 7. Polovica priemeru je ...
 8. Priamka pretínajúca kružnicu v dvoch bodoch sa nazýva ...
 9. Vzorec   p . d   môže byť vzorvom na dĺžku ...
 10. Kruh je ... valca.
 11. Úsečku spájajúcu dva body ležiace na kružnici nazývame ...
 12. Vzorec   p . r2 . v   môže byť vzorcom na ... valca.11. Goniometrické funkcie

Doplň do krížovky smerom zhora nadol chýbajúce slová vo vetách:

 1. Kratšie strana v pravouhlom trojuholníku sú ...
 2. Goniometrické funkcie ostrých uhlov v pravouhlom trojuholníku sú definované ako ... strán.
 3. Pomer protiľahlej odvesny ku priľahlej pre daný uhol v pravouhlom trojuholníku je ...
 4. Vo funkcii kotangens je v danom pomere ako prvá odvesna ...
 5. V pravouhlom trojuholníku sú uhly pri prepone ...
 6. Oproti prepone je v pravouhlom trojuholníku ... uhol.
 7. Uhol BAC sa označuje gréckym písmom ...
 8. Najdlhšia strana v pravouhlom trojuholníku je ...
 9. Pomer protiľahlej odvesny k prepone pre daný uhol v pravouhlom trojuholníku je ...
 10. Pomer priľahlej odvesny k prepone pre daný uhol v pravouhlom trojuholníku je ...
 11. Ak v trojuholníku ABC platí   AC2 = BC2 + AB2, tak je ...
 12. V pravouhlom trojuholníku platí veta ...Matematické krížovky boli čerpané z nasledovnej publikácie:

Viera Kolbaská: Matematické krížovky, 1997, ISBN 80-88796-06-7.

 
(C) 1999 - 2013, PaedDr. Ladislav Végh, Komárno, Slovensko