Matematické zaujímavosti
http://matika.ide.sk
Posledná aktualizácia: 12.5.2013
20.8.2018, Pondelok
Zaujímavosti
  Jedným ťahom
Kocka SOMA
Logigrafika
Matematické krížovky
Osemsmerovky
Platónske telesá
Pozeraj a počítaj
Rovnaké časti
SET game
Tangram
Ypsilon
Zápalkové hlavolamy
 
Na stiahnutie
  Výukové programy
 
Iné
  Odkazy (linky)
Kontakt
 
Osemsmerovky

1. Základné počtové operácie

Všetkými smermi (vodorovne, uhlopriečne, zvisle) vyčiarknite nasledujúce slová:

DVE, STO, OSEM, NULA, JEDEN, DELIŤ, SÚČIN, SÚČET, SČÍTAŤ, PODIEL, ODČÍTAŤ, ČINITEĽ, ROZDIEL, DELENEC, DELITEĽ, MENŠENEC, MENŠITEĽ, SČÍTANEC



Tajničku tvorí 15 hlások.



2. Deliteľnosť čísel

Vyčiarknite všetkými možnými smermi tieto slová:

NÁSOBOK, DELITEĽ, PRVOČÍSLO, ZLOŽENÉ, ZVYŠOK, ROZKLAD, CIFERNÝ, ČÍSLICE, PÁRNE



Tajnička má 5 hlásky.



3. Zlomky

Všetkými smermi vyčiarknite nasledujúce slová:

DVA, MENOVATEĽ, ČIARA, ČITATEĽ, ZLOMOK, PRAVÝ, NEPRAVÝ, KRÁTIŤ, ROZŠÍRIŤ, ČASŤ, NÁSOBÍ, DEĽ, SPOLOČNÝ, DELITEĽ, DESAŤ



Tajničku tvorí 10 hlások.



4. Mocniny

Všetkými možnými smermi vyčiarknite v osemsmerovke tieto slová:

MOCNITEĽ, EXPONENT, MOCNINA, UMOCNÍM, SÚČIN, STO, TISÍC, TRI, TRETINA, DVA, CIFRA, HRA, RIEŠIM, NÁMAHA, CIEĽ, NEVIE, UM



Tajnička sa skladá z 10 hlások.



5. Odmocniny

Všetkými možnými smermi vyčiarknite v osemsmerovke tieto slová:

ČASŤ, ZÁKLAD, STUPEŇ, ODMOCNINA, PRVÁ, DRUHÁ, DVE, MOCNINA, ODMOCNIŤ, RIEŠIŤ, SÚČIN, ODHAD, ASI, OS, ROZKLAD



Tajničku tvorí 11 hlások.



6. Pomer, mierka, priama a nepriama úmernosť

Všetkými možnými smermi vyčiarknite tieto slová:

POMER, ÚMERNOSŤ, PRIAME, NEPRIAMA, ČLEN, OS, ČASŤ, CELOK, GRAF, HYPERBOLA, TABUĽKA, NÁSOBIŤ, DELIŤ



Tajničku tvorí 10 hlások.



7. Percentá

V danej osemsmerovke vyčiarknite vodorovne, zvisle, uhlopriečne nasledujúce slová:

ZÁKLAD, ČASŤ, ZLOMOK, STOTINA, POČET, CELOK, STO, JEDEN, SÚČET, ZISK, TEST



Tajnička má 4 hlásky.



8. Celistvé výrazy

Všetkými možnými smermi vyčiarknite slová:

VÝRAZ, ČLEN, ČÍSLO, NEZNÁMA, PREMENNÁ, JEDNOČLEN, DVOJČLEN, TROJČLEN, PLUS, ROZKLAD, DOSAĎ, RIEŠ, VZORCE



Tajnička má 9 hlások.



9. Lineárne rovnice

Všetkými možnými smermi vyčiarknite nasledujúce slová:

ROVNOSŤ, ROVNICA, ÚPRAVA, KOREŇ, RIEŠENIE, STRANA, ĽAVÁ, PRAVÁ, SKÚŠKA, CIFRY, DEĽ, RIEŠ, STO



Tajnička má 7 hlások.



10. Lineárne nerovnice

Vyčiarknite všetkými možnými smermi v osemsmerovke tieto slová:

PREMENNÁ, ČÍSLO, OS, VEĽA, ROVNOSŤ, NEROVNICA, STRANA, PRAVÁ, ĽAVÁ, ÚPRAVA, KORENE, NÁSOBOK, SÚČET, PODIEL, ROZDIEL



Tajnička má 8 hlások.



11. Trojuholníky

Vyčiarknite všetkými možnými smermi tieto slová:

VRCHOLY, STRANY, UHLY, TRI, OS, RAMENÁ, ZÁKLADŇA, ALFA, SÚČTY, STUPNE, DĹŽKA, OBVOD, OBSAH



Tajnička má 8 hlások.



12. Štvoruholníky

Všetkými možnými smermi vyčiarknite tieto slová:

ŠTVOREC, STRANA, VRCHOL, UHOL, BODY, STRED, OBVOD, SÚČET, OBSAH, ÁR



Tajnička má 8 hlások.



13. Hranaté telesá

Všetkými smermi vyčiarknite slová:

VRCHOLY, STENY, HRANY, TELESO, PODSTAVA, PLÁŠŤ, OBJEM, POVRCH, VÝŠKA, KOCKA



Tajničku tvorí 11 hlások.



14. Kruh, kružnica, valec

Všetkými možnými smermi vyčiarknite v osemsmerovke tieto slová:

PRIEMER, POLOMER, STRED, BOD, OBLÚK, PÍ, VÝŠKA, PLÁŠŤ, VALEC, TETIVA



Tajničku tvorí 11 hlások.



15. Goniometrické funkcie v pravouhlom trojuholníku

V uvedenej osemsmerovke vyčiarknite všetkými možnými smermi tieto slová:

PRAVOUHLÝ, PREPONA, ODVESNA, PRIĽAHLÁ, PROTIĽAHLÁ, UHOL, PRAVÝ, STRANA, POMER, RIEŠ, SÍNUS, KOSÍNUS, JEDEN, NULA



Tajnička má 16 hlások.



Osemsmerovky boli čerpané z nasledovnej publikácie:

Viera Kolbaská: Matematické osemsmerovky, 1997, ISBN 80-88796-60-1.

 
(C) 1999 - 2013, PaedDr. Ladislav Végh, Komárno, Slovensko